How to arrive

28/10/2010

1st Call for Papers


ENGLISH (cf. infra versión galega / castellana)

On behalf of the Organizational Board and Scientific Committee of the I International Conference on Non–Lyric Discourse in Contemporary Poetry: Spaces, Subjects, Mediality (DINOLIPOE), we would like to invite you to participate and to share your research ideas, efforts, results and creativity with other researchers and artists at the University of Vigo (Galicia/Spain) from April 26th-27th 2011.

The DINOLIPOE Conference is the first international conference on  non-lyric aspects in contemporary poetry and aims to address the main issues concerned with the consequences of the functional instability of subject/author in the constitution of the poetic I and in the social and cultural projection of poetry in the public sphere.

Modernism and postmodernism have questioned the critical, cultural, and political dimensions of poetry, and called our attention on the different medial and discursive hybridization practices in poetry and their localization in specific spaces. This conference aims to analyze the incorporation of narrativity and dialogism (dramatizing and otherwise) in poetic discourse, as well as the essayistic expansion of poetic diction. The interartistic, intermedial, interdiscursive and hypertextual connections of new poetic practices in its pragmatic, sociological, translatological and culturalogical dimensions are other items for discussion.

See also Conference Overview (includes Spanish and Galician version).

Topics of interest include, but are not limited to the following areas:
 • Poetry in the public sphere
 • Poetry, economy and institutions
 • Poetry in translation: languages, cultures, codes, transcreation
 • New poetic subjects and objects
 • Poetic discourses in postmodernity
 • Identification of poetry and lyrics
 • The narratives of poetic discourse
 • Neoepic forms in poetry
 • Poetry, dialogue, dialoguism: voices and identities in the poem
 • Poetry and fiction
 • Poetry as essay and argument
 • Ideology, performativity and poetic discourse
 • The spatial frame of poetic communication: reading, recitation, performance
 • Poetry and the media: orality, pages, scripts, screens, theatrics, song, internet
 • Poetry and intermediality
 • Metapoetic spaces
 • Poetic communities
 • Spaces and subjects of experimental poetry
 • Poetic units: from the verse to the net, through books and magazines
 • Poetry and criticism
 • Poetry and gender

Please submit 300 word abstracts for 20 minute papers together with a short biographical note or CV to Burghard Baltrusch and Gabriel Pérez Durán at dinolipoe@gmail.com by no later than 4 January 2011.

More information on paper proposals and registration is available here.


GALEGO

En representación da Comisión Organizadora e do Comité Científico do I Congreso Internacional sobre discursos non líricos na poesía contemporánea. Espazos, suxeitos, medialidade (DINOLIPOE), que se vai celebrar os días 26 e 27 de abril de 2011 na Universidade de Vigo, prácenos convidarvos publicamente a tomar parte nesta reunión científica e mais a compartir ideas en marcha na investigación, esforzos, resultados e creatividade con outras/os investigadoras/es, artistas e poetas.

O Congreso DINOLIPOE será o primeiro encontro internacional sobre a condición non-lírica na poesía contemporánea. O obxectivo fixado consiste en abordar algunhas das principais cuestións que dependen da inestabilidade funcional do suxeito/autor-a na constitución do eu poético, así como as consecuencias da proxección sociocultural da poesía na esfera pública.

A modernidade e a posmodernidade someteron a debate as dimensións crítica, cultural e política da poesía, e veñen reclamando a nosa atención encol de diversas prácticas de hibridación discursiva e medial do fenómeno poético ou sobre a súa localización en espazos concretos. Consecuente con isto, o congreso delimita como tarefa a análise da incorporación do dialoxismo ao discurso poético a través de procedementos como por exemplo a dramatización. Igualmente, anímase á lectura teórico-crítica da propensión á narratividade o a unha discursividade ensaística nas prácticas poéticas actuais. Outros elementos propicios á discusión serán as conexións interartística, intermedial, interdiscursiva e hipertextual deses novos usos poéticos nas súas dimensións pragmática, sociolóxica, tradutolóxica ou culturolóxica, entre outras.

Véxase tamén Conference Overview (inclúe versións en castelán e en inglés).

Sen presupoñer restrición ningunha, entre as áreas de especial interese atópanse as seguintes:
 • A poesía na esfera pública
 • Poesía, economía e institucións
 • A poesía en tradución: linguas, culturas, códigos, transcreación
 • Novos suxeitos e obxectos poéticos
 • Os discursos poéticos na posmodernidade
 • A identificación entre poesía e lírica
 • Narratividade e discurso poético
 • Formas neoépicas en poesía
 • Poesía, diálogo, dialoxismo: voces e identidades no poema
 • Poesía e ficción
 • Poesía como ensaio e argumentación
 • Ideoloxía, performatividade e discurso poético
 • O marco espacial da comunicación poética: lectura, recitado, performance
 • Poesía e medios de comunicación: oralidade, páxina, pantalla, guión, teatro, canción, Internet
 • Poesía e intermedialidade
 • Lugares da metapoesía
 • Comunidades poéticas
 • Espazos e temas na poesía experimental
 • Unidades poéticas: do verso á rede ao través de libros e revistas
 • A poesía e a crítica
 • Poesía e xénero

Solicítase o envío de propostas cun máximo de 300 palabras para relatorios de aproximadamente 20 minutos, xunto cunha breve nota biográfica ou curriculum vitae, para Burghard Baltrusch e Gabriel Pérez Durán (dinolipoe@gmail.com) ata o 4 de xaneiro de 2011.

Máis información sobre propostas de relatorios e matrícula está disponíbel aquí.


CASTELLANO

En representación de la Comisión Organizadora y del Comité Científico del I Congreso Internacional sobre discursos no líricos en la poesía contemporánea. Espacios, sujetos, medialidad (DINOLIPOE), que se celebrará en la Universidad de Vigo los días 26 y 27 de abril de 2011, nos place hacer pública una invitación para tomar parte en esta reunión científica y para compartir ideas en curso de investigación, esfuerzos, resultados y creatividad con otras/os investigadoras/es, artistas y poetas.

El Congreso DINOLIPOE será el primer encuentro internacional sobre la condición no-lírica en la poesía contemporánea. El objetivo marcado consiste en abordar algunas de las principales cuestiones derivadas de la inestabilidad funcional del sujeto/autor-a en la constitución del yo poético, así como las consecuencias de la proyección sociocultural de la poesía en la esfera pública.

La modernidad y la posmodernidad han sometido a debate las dimensiones crítica, cultural y política de la poesía, y han reclamado nuestra atención sobre diversas prácticas de hibridación medial y discursiva del fenómeno poético o sobre su localización en espacios específicos. En consecuencia con ello, este congreso se fija el objetivo de analizar la incorporación del dialogismo al discurso poético a través de dramatizaciones u otros usos. Igualmente, anima a revisar la tendencia a la narratividad o a una discursividad ensayística en las prácticas poéticas actuales. Otros elementos propicios al debate serán las conexiones interartística, intermedial, interdiscursiva e hipertextual de esos nuevos usos poéticos en las dimensiones pragmática, sociológica, traductológica o culturológica, entre otras.

Véase también Conference Overview(incluye versiones en inglés y gallego).

Sin que suponga restricción, entre las áreas de especial interés figuran las siguientes:
 • La poesía en la esfera pública
 • Poesía, economía e instituciones
 • La poesía en traducción: lenguas, culturas, códigos, transcreación
 • Nuevos sujetos y objetos poéticos
 • Los discursos poéticos en la posmodernidad
 • La identificación entre poesía y lírica
 • Narratividad y discurso poético
 • Formas neoépicas en poesía
 • Poesía, diálogo, dialogismo: voces e identidades en el poema
 • Poesía y ficción
 • Poesía como ensayo y argumentación
 • Ideología, performatividad y discurso poético
 • El marco espacial de la comunicación poética: lectura, recitación, performance
 • Poesía y medios de comunicación: oralidad, página, pantalla, guión, teatro, canción, Internet
 • Poesía e intermedialidad
 • Los lugares de la metapoesía
 • Comunidades poéticas
 • Espacios y temas en la poesía experimental
 • Unidades poéticas: del verso a la red a través de libros y revistas
 • La poesía y el género
 • La poesía y la crítica

Se solicita el envío de propuestas con un máximo de 300 palabras para relatorios de aproximadamente 20 minutos, junto con una breve nota biográfica o con un curriculum vitae, para Burghard Baltrusch y Gabriel Pérez Durán (dinolipoe@gmail.com) hasta el 4 de enero de 2011.

Más información sobre propuestas de relatorios y matrícula está disponible aquí.

No comments:

Post a Comment